Χορηγία Τυφλών

Δικαιούχοι: Α) Άτομα των οποίων η οξύτητα και των δυο οφθαλμών δεν υπερβαίνει τα 6/60 σε κάθε οφθαλμό, έστω και με διορθωτικούς φακούς
Β) Άτομα που φοίτησαν στη Σχολή Τυφλών μέχρι και το 1990
Παροχή: €324,43 μηνιαίως από 1/1/2018 (επιδέχεται τιμαριθμικές αναπροσαρμογές ανά έτος)
Το επίδομα χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής ενσωμάτωσης  ατόμων με Αναπηρία το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

adminΧορηγία Τυφλών