Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα

Α. Σκοπός
1. Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας σε τετραπληγικά άτομα ανεξαρτήτως εισοδημάτων, ώστε αυτά να εξασφαλίζουν υπηρεσίες φροντίδας, πρακτικής βοήθειας και εξυπηρέτησης.

2. Το ύψος του συγκεκριμένου επιδόματος, θα ανέρχεται, στο ποσό των €900 το μήνα.

Ενισχυμένη φροντίδα ανέρχεται στο ποσό των €1100 το μήνα

Β. Δικαιούχοι

1. Δικαιούχο είναι οποιοδήποτε τετραπληγικό άτομο ανεξαρτήτως εισοδήματος και ηλικίας, όπως αυτό θα τεκμηριώνεται από τις Επιτροπές Αξιολόγησης και τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

«Τετραπληγικό» ορίζεται το άτομο, το οποίο κάνει μηδενικές κινήσεις ή σχεδόν μηδενικές κινήσεις και στα τέσσερα άκρα εξαιτίας εκ γενετής πάθησης, ασθένειας ή ατυχήματος.

  1. Επιπλέον  δίνεται επίδομα ενισχυμένης φροντίδας  για τις εξειδικευμένες ανάγκες  για φροντίδα με σοβαρά επιπλέον προβλήματα υγείας όπως ,μόνιμης κατο’οίκον χρήσης αναπνευστήρα ή και μηχανικής υποστήριξης σίτισης,αφόδευσης και ούρησης ( γαστροστομία-κολοστομία ουρητηροστομία -μόνιμος ουροκαθετήρας)

2. Το επίδομα θα καταβάλλεται σε κάθε τετραπληγικό άτομο μόνιμο κάτοικο Κύπρου:
α) Πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
β) Πολίτη οποιουδήποτε άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτός έχει μόνιμη διαμονή στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες.
γ) Αλλοδαπό με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα ή συμπληρωματικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προσφύγων Νόμων.

3. Από τη λήψη του επιδόματος εξαιρούνται τετραπληγικά άτομα που διαμένουν μόνιμα σε κυβερνητικά Ιδρύματα και τα έξοδα για τη φροντίδα τους, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Δεν εξαιρούνται του επιδόματος άτομα τα οποία διαμένουν σε ιδιωτικά ιδρύματα

4. Ένα άτομο παύει να είναι δικαιούχο, όταν δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Σχεδίου και ειδικότερα:

α) Όταν ύστερα από επαναξιολόγηση διαπιστωθεί ότι η κατάσταση της αναπηρίας του έχει βελτιωθεί σημαντικά και ότι έχει πάψει να έχει συμπτώματα τετραπληγίας.
β) Όταν εγκαταλείψει τις ελεγχόμενες περιοχές από την Κυπριακή Δημοκρατία.
γ) Όταν η επιδείνωση της υγείας του, θα έχει ως επακόλουθο τη μόνιμη διαμονή του σε κρατικό Ίδρυμα και τα έξοδα φροντίδας του, θα καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
δ) Όταν πεθάνει.

Το επίδομα χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής ενσωμάτωσης  ατόμων με Αναπηρία το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

adminΕπίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα