Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΑΡΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

 

  1. Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας για κάλυψη ορισμένων πρόσθετων αναγκών των ατόμων με βαριάς μορφής κινητική αναπηρία, τα οποία δεν μπορούν να βαδίσουν και βρίσκονται μόνιμα καθηλωμένα σε αναπηρικό τροχοκάθισμα.

 

  1. Το επίδομα θα καταβάλλεται σε κάθε άτομο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Ευρωπαίο πολίτη, που έχει μόνιμη διαμονή για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, ή αλλοδαπό με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα ή συμπληρωματικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προσφύγων Νόμων, ο οποίος έχει ανάγκη συνεχούς και μόνιμης χρήσης αναπηρικού τροχοκαθίσματος για τη διακίνηση του:

 

Λόγω παράλυσης και στα δύο άκρα, η οποία παράλυση είναι αποτέλεσμα κάκωσης ή άλλης πάθησης του νωτιαίου μυελού του εγκεφάλου, των περιφερειακών νεύρων ή των μυών

ή

λόγω ακρωτηριασμού και των δύο άκρων

ή

λόγω σοβαρής παραμόρφωσης ή σοβαρής ατέλειας των δύο

κάτω άκρων

 

  1. Άτομο θα εμπίπτει στον πιο πάνω ορισμό αν έχει ανάγκη συνεχούς και   μόνιμης χρήσης αναπηρικού τροχοκαθίσματος υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να βαδίσει καθόλου ή ότι  μπορεί να βαδίσει σε πολύ μικρές αποστάσεις σε ομαλό έδαφος με τη χρήση βοηθητικών μέσων όπως βακτηρίας, περπατούσας ή ειδικών στηριγμάτων στα πόδια.

 

  1. Το ύψος του επιδόματος θα είναι €337,66 το μήνα και θα καταβάλλεται εκτός εάν είναι περίπτωση που εμπίπτει στην παράγραφο 6 πιο κάτω, άσχετα από την οικονομική ή την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου.

 

  1. Το επίδομα μπορεί να καταβάλλεται, ανάλογα με την περίπτωση εν όλω ή εν μέρει, στον ίδιο το δικαιούχο ή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα, το οποίο επιβαρύνεται με τη δαπάνη για τα πρόσθετα έξοδα που αντιμετωπίζει ο δικαιούχος λόγω της αναπηρίας του.

Το επίδομα χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής ενσωμάτωσης  ατόμων με Αναπηρία το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

adminΕπίδομα Βαριάς Αναπηρίας